ข่าวความเคลื่อนไหว

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Social Distance ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมีคณาจารย์เข้ารับรางวัล จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้
  • ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปี 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
  • ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์
  • ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย รองศาสาตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
  • ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 อาจารย์ธรรม์ เด่นดวง
  • ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2564 อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน