รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ร้าน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (72/2565)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ร้าน ดังนี้
  1. ร้านอาหารอีสาน จำนวน 1 ร้าน
  2. ร้านข้าวแกง จำนวน 1 ร้าน
  • Download ประกาศ
  • Download ใบสมัคร