รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ร้าน (ร้านอาหารอีสาน) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ขยายเวลา) (104/2565)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ร้าน ดังนี้
  1. ร้านอาหารอีสาน จำนวน 1 ร้าน
  • Download ประกาศ
  • Download ใบสมัคร