รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประเภท ยำ ผลไม้ สลัด และหรืออาหารสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ร้าน ดังนี้
  1. ผู้จำหน่ายอาหาร ประเภท ยำ ผลไม้ สลัด และหรืออาหารสุขภาพ
  • Download ประกาศ
  • Download ใบสมัคร