รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 ร้าน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง