ประกาศทั่วไป

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
สามารถลงทะเบียนตอบรับเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/tgdh5uav7sAvy4C32
กำหนดการปฐมนิเทศ