ข่าวความเคลื่อนไหว

กิจกรรม Design Future Lab Launching Party
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรม “Design Future Lab Launching Party” ขึ้น
ณ ห้อง Student Center ชั้น 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้โครงการ Design Future Lab