กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาตรี
การผังเมือง

ขั้นตอนการรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
ชื่อเต็ม: การผังเมืองบัณฑิต
(ชื่อย่อ): ผ.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองด้วยอุดมการณ์ที่จะพัฒนาชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพการผังเมืองเบื้องต้น (รวม 144 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพและวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง ในหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรการผังเมืองขั้นสูงที่ เน้นความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รวม 48 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 2 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพการผังเมืองตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการศึกษาทางวิชาชีพการผังเมืองในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต   โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 18 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 48 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  • กลุ่มวิชาเทคนิคและเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนงานการผังเมือง 21 หน่วยกิต
  • สารนิพนธ์ 9 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 3 หน่วยกิต
ผม. 101 การสื่อสารเบื้องต้นในการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 121 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 1 3 หน่วยกิต
XX XXX เลือกวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปจากหมวดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1 วิชา (มธ. 152 หรือ มธ. 153)
3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
ผม. 102 ความเข้าใจในการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน 3 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะฯ กำหนด จำนวน 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 204 สถิติวิเคราะห์เพื่อการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 205 ประวัติศาสตร์การผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 206 ศัพท์เทคนิคทางการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 222 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 2 3 หน่วยกิต
ผม. 243 แบบจำลองการวางแผนการใช้ที่ดิน 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะฯ กำหนด จำนวน 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 203 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 211 ปฏิบัติการการผังเมือง 1 6 หน่วยกิต
ผม. 223 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 3 3 หน่วยกิต
ผม. 252 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 256 ประชากรศึกษาในการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ผม. 255 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการผังเมืองระยะสั้นในต่างประเทศ 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 312 ปฏิบัติการการผังเมือง 2 6 หน่วยกิต
ผม. 342 การวางแผนและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 351 หลักการและวิธีวิจัยทางการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 353 กฎหมายและข้อกำหนดการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 358 ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองในการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 313 ปฏิบัติการการผังเมือง 3 6 หน่วยกิต
ผม. 344 การวางแผนและการบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง 3 หน่วยกิต
ผม. 345 การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ผม. 355 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการผังเมือง 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 414 ปฏิบัติการการผังเมือง 4 6 หน่วยกิต
ผม. 415 ปัญหาพิเศษทางการวางแผนและพัฒนาเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 417 การวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 454 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาการวางแผนและการพัฒนา 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 416 สัมมนาการวางแผนและพัฒนาเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 457 การสื่อสารในการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 500 สารนิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาการวางแผนและการพัฒนา 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 144 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาตรี
การผังเมือง

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
ชื่อเต็ม: การผังเมืองบัณฑิต
(ชื่อย่อ): ผ.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองด้วยอุดมการณ์ที่จะพัฒนาชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพการผังเมืองเบื้องต้น (รวม 144 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพและวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง ในหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรการผังเมืองขั้นสูงที่ เน้นความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รวม 48 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 2 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพการผังเมืองตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการศึกษาทางวิชาชีพการผังเมืองในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต   โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 18 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 48 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  • กลุ่มวิชาเทคนิคและเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนงานการผังเมือง 21 หน่วยกิต
  • สารนิพนธ์ 9 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 3 หน่วยกิต
ผม. 101 การสื่อสารเบื้องต้นในการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 121 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 1 3 หน่วยกิต
XX XXX เลือกวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปจากหมวดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1 วิชา (มธ. 152 หรือ มธ. 153)
3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
ผม. 102 ความเข้าใจในการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน 3 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะฯ กำหนด จำนวน 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 204 สถิติวิเคราะห์เพื่อการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 205 ประวัติศาสตร์การผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 206 ศัพท์เทคนิคทางการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 222 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 2 3 หน่วยกิต
ผม. 243 แบบจำลองการวางแผนการใช้ที่ดิน 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะฯ กำหนด จำนวน 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 203 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 211 ปฏิบัติการการผังเมือง 1 6 หน่วยกิต
ผม. 223 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 3 3 หน่วยกิต
ผม. 252 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 256 ประชากรศึกษาในการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ผม. 255 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการผังเมืองระยะสั้นในต่างประเทศ 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 312 ปฏิบัติการการผังเมือง 2 6 หน่วยกิต
ผม. 342 การวางแผนและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 351 หลักการและวิธีวิจัยทางการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 353 กฎหมายและข้อกำหนดการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 358 ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองในการวางแผนและผังเมือง 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 313 ปฏิบัติการการผังเมือง 3 6 หน่วยกิต
ผม. 344 การวางแผนและการบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง 3 หน่วยกิต
ผม. 345 การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ผม. 355 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการผังเมือง 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 414 ปฏิบัติการการผังเมือง 4 6 หน่วยกิต
ผม. 415 ปัญหาพิเศษทางการวางแผนและพัฒนาเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 417 การวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 454 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาการวางแผนและการพัฒนา 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 416 สัมมนาการวางแผนและพัฒนาเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 457 การสื่อสารในการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 500 สารนิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก (จากกลุ่มวิชาการวางแผนและการพัฒนา 1 วิชา) 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 144 หน่วยกิต