กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนการรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
(ชื่อย่อ): วท. บ. (สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านวิทยาการจัดการ และบริหารธุรกิจ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับการพัฒนาสหวิทยาการจัดการ ระหว่างศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์บริหารธุรกิจ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สถาปนิก ที่เน้นการพัฒนาโครงการเชิงสถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน สู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ตระหนักถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ ข้อกฎหมาย รูปลักษณ์การตลาด สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ แก่ ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็นทั้งสถาปนิก และนักพัฒนาโครงการ (Developer) ร่วมทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ได้บัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กับ ความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่จะต้องเต็มไปด้วยกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักสูตรวิชาชีพการบริหารสถาปัตยกรรมเฉพาะด้านเบื้องต้น แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน (รวม 150 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) โดยอยู่ภายใต้กรอบของการส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแนวทางและปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอื่นๆ ที่จะสามารถเลือกได้ 3 แนวทาง คือ 1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)  เพื่อเป็นปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิก และสามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้   2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปฏิบัติวิชาชีพนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ  3. ในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้อย่างมีศักยภาพ โดยทั่วไปผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษานั้น จะต้องผ่านการศึกษาในหลักสูตร ที่เน้นทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนวิชาเฉพาะ และส่วนวิชาเลือกเสรี จึงมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปนิก และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ครอบคลุมต่อการดำเนินงานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในระดับตามมาตรฐานสากล
 2. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอ ที่จะสามารถพัฒนาตนเอง ที่จะมุ่งสู่ทางเลือกเฉพาะทางขั้นสูง ทั้งในการปฏิบัติวิชาชีพ และการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
 3. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในเชิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพ ให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบที่ดี และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 12 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 66 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 39 หน่วยกิต              
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีงานสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 27 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุน 36 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
มธ. 101 โลก, อาเซียน และไทย 3 หน่วยกิต
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สถ. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
พส.151 การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สถ. 102 ทัศนการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
พส. 211 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 3 หน่วยกิต
พส. 212 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 6 หน่วยกิต
พส. 241 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 4 หน่วยกิต
พส. 252 กฎหมายอาคาร เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
พส. 221 หลักออกแบบโครงสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 3 หน่วยกิต
พส. 231 หลักออกแบบงานระบบประกอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 3 หน่วยกิต
พส. 261 หลักการและแนวคิดการจัดการงานก่อสร้างเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
พส. 271 หลักการและแนวคิดการจัดการอาคารเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
พส. 281 การพัฒนาที่ดิน 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

พส. 313 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 3 หน่วยกิต
พส. 314 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 6 หน่วยกิต
พส. 342 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 4 หน่วยกิต
พส. 472 หลักการประเมินผลกระทบของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
พส. 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

พส. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6 หน่วยกิต
พส. 322 หลักออกแบบโครงสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 3 หน่วยกิต
พส. 332 หลักออกแบบงานระบบประกอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 3 หน่วยกิต
พส. 353 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 363 ประมาณการค่าก่อสร้างเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

พส. 354 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ด้านอสังหาริมทรัพย์ 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

พส. 416 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 6 หน่วยกิต
พส. 417 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 3 หน่วยกิต
พส. 443 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 4 หน่วยกิต
พส. 362 เทคนิคการจัดการงานก่อสร้างขั้นสูงและการจัดการความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
พส. 382 หลักการเงินและการลงทุน เพื่องานอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

พส. 418 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง 6 หน่วยกิต
พส. 433 หลักออกแบบงานระบบประกอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 3 หน่วยกิต
พส. 455 สัมมนาการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 473 การบริหารทรัพย์สินและการเจรจาต่อรอง 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อสังหาริมทรัพย์) 150 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
(ชื่อย่อ): วท. บ. (สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านวิทยาการจัดการ และบริหารธุรกิจ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับการพัฒนาสหวิทยาการจัดการ ระหว่างศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์บริหารธุรกิจ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สถาปนิก ที่เน้นการพัฒนาโครงการเชิงสถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน สู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ตระหนักถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ ข้อกฎหมาย รูปลักษณ์การตลาด สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ แก่ ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็นทั้งสถาปนิก และนักพัฒนาโครงการ (Developer) ร่วมทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ได้บัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กับ ความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่จะต้องเต็มไปด้วยกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักสูตรวิชาชีพการบริหารสถาปัตยกรรมเฉพาะด้านเบื้องต้น แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน (รวม 150 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) โดยอยู่ภายใต้กรอบของการส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแนวทางและปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอื่นๆ ที่จะสามารถเลือกได้ 3 แนวทาง คือ 1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)  เพื่อเป็นปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิก และสามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้   2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปฏิบัติวิชาชีพนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ  3. ในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้อย่างมีศักยภาพ โดยทั่วไปผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษานั้น จะต้องผ่านการศึกษาในหลักสูตร ที่เน้นทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนวิชาเฉพาะ และส่วนวิชาเลือกเสรี จึงมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปนิก และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ครอบคลุมต่อการดำเนินงานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในระดับตามมาตรฐานสากล
 2. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอ ที่จะสามารถพัฒนาตนเอง ที่จะมุ่งสู่ทางเลือกเฉพาะทางขั้นสูง ทั้งในการปฏิบัติวิชาชีพ และการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
 3. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในเชิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพ ให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบที่ดี และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 12 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 66 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 39 หน่วยกิต              
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีงานสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 27 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุน 36 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
มธ. 101 โลก, อาเซียน และไทย 3 หน่วยกิต
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สถ. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
พส.151 การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สถ. 102 ทัศนการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
พส. 211 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 3 หน่วยกิต
พส. 212 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 6 หน่วยกิต
พส. 241 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 4 หน่วยกิต
พส. 252 กฎหมายอาคาร เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
พส. 221 หลักออกแบบโครงสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 3 หน่วยกิต
พส. 231 หลักออกแบบงานระบบประกอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 3 หน่วยกิต
พส. 261 หลักการและแนวคิดการจัดการงานก่อสร้างเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
พส. 271 หลักการและแนวคิดการจัดการอาคารเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
พส. 281 การพัฒนาที่ดิน 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

พส. 313 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 3 หน่วยกิต
พส. 314 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 6 หน่วยกิต
พส. 342 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 4 หน่วยกิต
พส. 472 หลักการประเมินผลกระทบของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
พส. 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

พส. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6 หน่วยกิต
พส. 322 หลักออกแบบโครงสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 3 หน่วยกิต
พส. 332 หลักออกแบบงานระบบประกอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 3 หน่วยกิต
พส. 353 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 363 ประมาณการค่าก่อสร้างเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

พส. 354 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ด้านอสังหาริมทรัพย์ 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

พส. 416 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 6 หน่วยกิต
พส. 417 ทฤษฎีและแนวคิดสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 3 หน่วยกิต
พส. 443 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 4 หน่วยกิต
พส. 362 เทคนิคการจัดการงานก่อสร้างขั้นสูงและการจัดการความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
พส. 382 หลักการเงินและการลงทุน เพื่องานอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

พส. 418 การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง 6 หน่วยกิต
พส. 433 หลักออกแบบงานระบบประกอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 3 หน่วยกิต
พส. 455 สัมมนาการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 473 การบริหารทรัพย์สินและการเจรจาต่อรอง 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อสังหาริมทรัพย์) 150 หน่วยกิต