กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาตรี
ภูมิสถาปัตยกรรม

ขั้นตอนการรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(ชื่อย่อ): ภ.สถ.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านการปฏิบัติการออกแบบ การวางผัง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์ทางภูมิสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้าศึกษามีความพร้อมทางวิชาการดังกล่าว เพื่อเป็นภูมิสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานภูมิสถาปัตยกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะเข้าสู่วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมหรือเข้าสู่การ ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ ประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 27 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 54 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 36 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนงานภูมิสถาปัตยกรรม 18 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
ภส. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
ภส. 102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 103 ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมโลก 3 หน่วยกิต
ภส. 121 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม  1 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภส. 213 หลักการออกแบบพืชพรรณ 3 หน่วยกิต
ภส. 215 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 6 หน่วยกิต
ภส. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 2 3 หน่วยกิต
ภส. 231 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
ภส. 204 วัสดุ และ วิทยาศาสตร์ทางพืชพรรณ 3 หน่วยกิต
ภส. 205 ทฤษฎีและแนวความคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 216 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 6 หน่วยกิต
ภส. 251 ศัพท์เทคนิคทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
ภส. 306 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 311 วิธีออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 315 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 6 หน่วยกิต
ภส. 321 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ภส. 307 นิเวศวิทยาเชิงภูมิทัศน์ 3 หน่วยกิต
ภส. 308 กระบวนการทางธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
ภส. 316 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 6 หน่วยกิต
ภส. 322 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 4 3 หน่วยกิต
ภส. 352 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ภส. 353 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ภส. 409 มูลฐานการผังเมืองและการวางแผนภาค 3 หน่วยกิต
ภส. 415 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 6 หน่วยกิต
ภส. 441 เทคโนโลยีการจัดการพืชสวน 3 หน่วยกิต
ภส. 454 การบริหารโครงการภูมิสถาปัตยกรรมและการประมาณราคา 3 หน่วยกิต
ภส. 456 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ภส. 455 การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ 3 หน่วยกิต
ภส. 457 จิตวิทยาภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 500 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 144 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาตรี
ภูมิสถาปัตยกรรม

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(ชื่อย่อ): ภ.สถ.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านการปฏิบัติการออกแบบ การวางผัง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์ทางภูมิสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้าศึกษามีความพร้อมทางวิชาการดังกล่าว เพื่อเป็นภูมิสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานภูมิสถาปัตยกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะเข้าสู่วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมหรือเข้าสู่การ ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ ประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 27 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 54 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 36 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนงานภูมิสถาปัตยกรรม 18 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
ภส. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
ภส. 102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 103 ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมโลก 3 หน่วยกิต
ภส. 121 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม  1 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภส. 213 หลักการออกแบบพืชพรรณ 3 หน่วยกิต
ภส. 215 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 6 หน่วยกิต
ภส. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 2 3 หน่วยกิต
ภส. 231 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
ภส. 204 วัสดุ และ วิทยาศาสตร์ทางพืชพรรณ 3 หน่วยกิต
ภส. 205 ทฤษฎีและแนวความคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 216 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 6 หน่วยกิต
ภส. 251 ศัพท์เทคนิคทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
ภส. 306 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 311 วิธีออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 315 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 6 หน่วยกิต
ภส. 321 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ภส. 307 นิเวศวิทยาเชิงภูมิทัศน์ 3 หน่วยกิต
ภส. 308 กระบวนการทางธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
ภส. 316 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 6 หน่วยกิต
ภส. 322 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 4 3 หน่วยกิต
ภส. 352 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ภส. 353 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ภส. 409 มูลฐานการผังเมืองและการวางแผนภาค 3 หน่วยกิต
ภส. 415 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 6 หน่วยกิต
ภส. 441 เทคโนโลยีการจัดการพืชสวน 3 หน่วยกิต
ภส. 454 การบริหารโครงการภูมิสถาปัตยกรรมและการประมาณราคา 3 หน่วยกิต
ภส. 456 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ภส. 455 การปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ 3 หน่วยกิต
ภส. 457 จิตวิทยาภูมิสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
ภส. 500 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 144 หน่วยกิต