กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมภายใน

ขั้นตอนการรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
ชื่อเต็ม: สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
(ชื่อย่อ): สน.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในมีความทันสมัยเหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมยุคใหม่ และสภาวะแวดล้อม พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการผสมผสานความรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าและเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับมวลมนุษย์ รวมทั้งหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถ ในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน (รวม  144 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษา ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมใน การประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต   โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 24 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 60 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 39 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรมภายใน 18 หน่วยกิต
  • สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
สน. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 103 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
สน. 102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 105 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
สน. 208 การยศาสตร์เพื่อการออกแบบภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 6 หน่วยกิต
สน. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 หน่วยกิต
สน. 241 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 1 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สน. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  2 6 หน่วยกิต
สน. 222 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 หน่วยกิต
สน. 242 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 2 3 หน่วยกิต
สน. 250 จิตวิทยาสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

สน. 304 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ในงานสถาปัตยกรรมภายใน: 3 มิติ
3 หน่วยกิต
สน. 306 ศัพท์เทคนิคทางสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 6 หน่วยกิต
สน. 331 โครงสร้างอาคารในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 343 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 3 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สน. 311 วิธีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 314 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 6 หน่วยกิต
สน. 322 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 หน่วยกิต
สน. 351 การออกแบบและการบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สน. 352 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

สน. 407 การประยุกต์สุนทรียศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเชิงบูรณาการ 6 หน่วยกิต
สน. 453 การออกแบบนิทรรศการศิลป์ 3 หน่วยกิต
สน. 454 การบริหารโครงการและการประมาณราคา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สน. 414 นวัตกรรมการออกแบบ 3 หน่วยกิต
สน. 455 คุณค่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเพื่องานออกแบบภายใน หรือ 3 หน่วยกิต
สน. 456 การจัดภูมิทัศน์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 457 สัมมนาการบริหารงานสถาปัตยกรรมภายในและการปฏิบัติวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
สน. 500 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 144 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมภายใน

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
ชื่อเต็ม: สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
(ชื่อย่อ): สน.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในมีความทันสมัยเหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมยุคใหม่ และสภาวะแวดล้อม พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการผสมผสานความรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าและเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับมวลมนุษย์ รวมทั้งหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถ ในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน (รวม  144 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษา ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมใน การประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต   โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 24 หน่วยกิต   
  • กลุ่มวิชาหลัก 60 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  - กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 39 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรมภายใน 18 หน่วยกิต
  • สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
สน. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 103 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
สน. 102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 105 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
สน. 208 การยศาสตร์เพื่อการออกแบบภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 6 หน่วยกิต
สน. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 หน่วยกิต
สน. 241 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 1 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สน. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  2 6 หน่วยกิต
สน. 222 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3 หน่วยกิต
สน. 242 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 2 3 หน่วยกิต
สน. 250 จิตวิทยาสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

สน. 304 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ในงานสถาปัตยกรรมภายใน: 3 มิติ
3 หน่วยกิต
สน. 306 ศัพท์เทคนิคทางสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 6 หน่วยกิต
สน. 331 โครงสร้างอาคารในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 343 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมภายใน 3 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สน. 311 วิธีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 314 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 6 หน่วยกิต
สน. 322 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 หน่วยกิต
สน. 351 การออกแบบและการบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สน. 352 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

สน. 407 การประยุกต์สุนทรียศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเชิงบูรณาการ 6 หน่วยกิต
สน. 453 การออกแบบนิทรรศการศิลป์ 3 หน่วยกิต
สน. 454 การบริหารโครงการและการประมาณราคา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สน. 414 นวัตกรรมการออกแบบ 3 หน่วยกิต
สน. 455 คุณค่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเพื่องานออกแบบภายใน หรือ 3 หน่วยกิต
สน. 456 การจัดภูมิทัศน์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 หน่วยกิต
สน. 457 สัมมนาการบริหารงานสถาปัตยกรรมภายในและการปฏิบัติวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
สน. 500 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 144 หน่วยกิต