กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรม

ขั้นตอนการรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
(ชื่อย่อ): วท. บ. (สถาปัตยกรรม)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการดังกล่าวแก่ผู้ที่จะพัฒนาตัวเองเป็นสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมเบื้องต้น (รวม 144 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมขั้นสูง (รวม 48 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 2 ปี)  โดยทั่วไปผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาในหลักสูตรทั้งสองก่อนการปฏิบัติวิชาชีพ จึงมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การศึกษาทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในระดับมหาบัณฑิตตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษา ทางวิชาชีพในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

  1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  2. วิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 15 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาหลัก 72 หน่วยกิต
      2.2.1 กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 45 หน่วยกิต
      2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 27 หน่วยกิต
    2.3 กลุ่มวิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม 21 หน่วยกิต
    2.4 กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

 


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
สถ. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 104 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
สถ. 102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต
สถ. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6 หน่วยกิต
สถ. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 4 หน่วยกิต
สถ. 231 โครงสร้างอาคาร 1 3 หน่วยกิต
สถ. 241 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 1 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สถ. 205 การสื่อสารเพื่อการออกแบบ 3 หน่วยกิต
สถ. 213 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรม 1 3 หน่วยกิต
สถ. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรม  2 6 หน่วยกิต
สถ. 250 ภูมิทัศน์วิจักษ์และการวางผังบริเวณ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 6 หน่วยกิต
สถ. 321 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 4 หน่วยกิต
สถ. 331 โครงสร้างอาคาร 2 3 หน่วยกิต
สถ. 351 การออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
สถ. 352 คุณค่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 311 วิธีออกแบบสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 313 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรม 2 3 หน่วยกิต
สถ. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 6 หน่วยกิต
สถ. 341 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 2 3 หน่วยกิต
สถ. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 6 หน่วยกิต
สถ. 421 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 4 หน่วยกิต
สถ. 441 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 3 3 หน่วยกิต
สถ. 453 มูลฐานการวางผังเมืองและการวางแผนภาค 3 หน่วยกิต
รวม 16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 416 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 6 หน่วยกิต
สถ. 454 จิตวิทยาสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 455 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 456 ธุรกิจพื้นฐานสำหรับสถาปนิก 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 147 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรม

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
(ชื่อย่อ): วท. บ. (สถาปัตยกรรม)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการดังกล่าวแก่ผู้ที่จะพัฒนาตัวเองเป็นสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมเบื้องต้น (รวม 144 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมขั้นสูง (รวม 48 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 2 ปี)  โดยทั่วไปผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาในหลักสูตรทั้งสองก่อนการปฏิบัติวิชาชีพ จึงมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การศึกษาทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในระดับมหาบัณฑิตตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษา ทางวิชาชีพในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

  1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  2. วิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 15 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาหลัก 72 หน่วยกิต
      2.2.1 กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 45 หน่วยกิต
      2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 27 หน่วยกิต
    2.3 กลุ่มวิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม 21 หน่วยกิต
    2.4 กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สผ. 163 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3 หน่วยกิต
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
สถ. 101 การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 104 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
สผ. 162 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
สถ. 102 ทัศนาการศึกษาและนิเทศทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต
สถ. 215 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6 หน่วยกิต
สถ. 221 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 4 หน่วยกิต
สถ. 231 โครงสร้างอาคาร 1 3 หน่วยกิต
สถ. 241 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 1 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สผ. 164 เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
สถ. 205 การสื่อสารเพื่อการออกแบบ 3 หน่วยกิต
สถ. 213 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรม 1 3 หน่วยกิต
สถ. 216 การออกแบบสถาปัตยกรรม  2 6 หน่วยกิต
สถ. 250 ภูมิทัศน์วิจักษ์และการวางผังบริเวณ 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 315 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 6 หน่วยกิต
สถ. 321 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 4 หน่วยกิต
สถ. 331 โครงสร้างอาคาร 2 3 หน่วยกิต
สถ. 351 การออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
สถ. 352 คุณค่าศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย 3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 311 วิธีออกแบบสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 313 ทฤษฎีและแนวความคิดสถาปัตยกรรม 2 3 หน่วยกิต
สถ. 316 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 6 หน่วยกิต
สถ. 341 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 2 3 หน่วยกิต
สถ. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 6 หน่วยกิต
สถ. 421 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 4 หน่วยกิต
สถ. 441 เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม 3 3 หน่วยกิต
สถ. 453 มูลฐานการวางผังเมืองและการวางแผนภาค 3 หน่วยกิต
รวม 16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 416 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 6 หน่วยกิต
สถ. 454 จิตวิทยาสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 455 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 456 ธุรกิจพื้นฐานสำหรับสถาปนิก 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 147 หน่วยกิต