กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
งานวิชาการ | สื่อสิงพิมพ์
หนังสืออื่น ๆ
ภาพปก ชื่อและคำอธิบายหนังสือ ผู้จัดทำ และรายละเอียดหนังสือ

Materializing the Immateriality

หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบใหม่ในรูปแบบที่มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จำนวนหน้า: 346 หน้า
ขนาด: 17 x 21 เซนติเมตร
ราคา: 400 บาท

จิตวิทยาสภาพแวดล้อม : มูลฐานการสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
อาจารย์บุษกร เสรฐวรกิจ
อาจารย์ศิวาพร กลิ่นมาลัย

สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก :
จากคลาสสิคถึงดีคอนสตรัคชัน

สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก: จากคลาสสิคถึงดีคอนสตรัคชัน (Aesthetics and Theory of Western Architecture: From Classic to Deconstruction) มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับปรัชญาสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยคลาสสิคโบราณจนถึงดีคอนสตัคชันในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรากฏถึงกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางปรัชญาและวิทยาการต่างๆ มากมาย ผลกระทบต่อทฤษฎีสถาปัตยกรรมโดยตรง และส่งผลให้ทฤษฎีสถาปัตยกรรมเริ่มขยายขอบเขตกว้างขวาง และซับซ้อนขึ้นไปกว่าอดีต การพยายามทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยส่งเสริมพันธกิจของสถาปนิกในเชิงสร้างสรรค์ และจะนำไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าต่อสังคมในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

จำนวนหน้า 221 หน้า
ขนาด 21 x 29.5 เซนติเมตร
ราคา 295 บาท

คู่มือโปรแกรม Google SketchUp for Thai Architecture อาจารย์ ม.ล. วโรดม ศุขสวัสดิ

ปทุมธานี : สภาพแวดล้อมและประวัติศาสตร์กับชื่อพื้นที่เขตการปกครองท้องถิ่น

เรียนรู้เรื่องที่มาของชื่อ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย
การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย

เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบสถาปัตยกรรมในเขตร้อน-ชื้น

เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อน-ชื้น เป็นตำราที่เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคาร ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมในเขตร้อน-ชื้น เพื่อการออกแบบงานสถาปัตย กรรมที่มีคุณค่า เหมาะสมในด้านการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย โดยได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักออกแบบ "อาคารเขียว"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

จำนวนหน้า 248 หน้า
ขนาด 18.5 x 26 เซนติเมตร
ราคา 270 บาท

แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณจิรา ทิศาวิภาต
การจัดการกระบวนการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม อาจารย์ภิญโญ จินันทุยา
สัมพัทธภาพการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม อาจารย์ภิญโญ จินันทุยา

เกมจำลองเพื่อการวางแผน

เกมจำลองเพื่อการออกแบบเมืองถูกนำมาใช้เป็นเทคนิค เพื่อการพยากรณ์คาดการณ์การพัฒนาในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของโลกในพื้นที่แคบลงที่เรียกว่า "Small World" เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เมืองที่มีความซับซ้อน ปัญหาความขัดแย้ง หรือการแบ่งปันผลประโยชน์สาธารณะ เกมจำลอง จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชน ตามแนวทฤษฎีการวางแผนสมัยใหม่ที่ต้องการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

ราคา 190 บาท

บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกับการออกแบบที่เป็นมิตร รวมไปถึงการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในบ้าน และรายการตรวจสอบความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
เครื่องมือนำเสนองาน 3 มิติ From SketchUp to Arlantis อาจารย์พฤฒิพร ลพเกิด
งานวิชาการ | สื่อสิงพิมพ์
หนังสืออื่น ๆ
ภาพปก ชื่อและคำอธิบายหนังสือ ผู้จัดทำ และรายละเอียดหนังสือ

Materializing the Immateriality

หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบใหม่ในรูปแบบที่มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จำนวนหน้า: 346 หน้า
ขนาด: 17 x 21 เซนติเมตร
ราคา: 400 บาท

จิตวิทยาสภาพแวดล้อม : มูลฐานการสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
อาจารย์บุษกร เสรฐวรกิจ
อาจารย์ศิวาพร กลิ่นมาลัย

สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก :
จากคลาสสิคถึงดีคอนสตรัคชัน

สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก: จากคลาสสิคถึงดีคอนสตรัคชัน (Aesthetics and Theory of Western Architecture: From Classic to Deconstruction) มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับปรัชญาสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยคลาสสิคโบราณจนถึงดีคอนสตัคชันในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรากฏถึงกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางปรัชญาและวิทยาการต่างๆ มากมาย ผลกระทบต่อทฤษฎีสถาปัตยกรรมโดยตรง และส่งผลให้ทฤษฎีสถาปัตยกรรมเริ่มขยายขอบเขตกว้างขวาง และซับซ้อนขึ้นไปกว่าอดีต การพยายามทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยส่งเสริมพันธกิจของสถาปนิกในเชิงสร้างสรรค์ และจะนำไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าต่อสังคมในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

จำนวนหน้า 221 หน้า
ขนาด 21 x 29.5 เซนติเมตร
ราคา 295 บาท

คู่มือโปรแกรม Google SketchUp for Thai Architecture อาจารย์ ม.ล. วโรดม ศุขสวัสดิ

ปทุมธานี : สภาพแวดล้อมและประวัติศาสตร์กับชื่อพื้นที่เขตการปกครองท้องถิ่น

เรียนรู้เรื่องที่มาของชื่อ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย
การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย

เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบสถาปัตยกรรมในเขตร้อน-ชื้น

เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อน-ชื้น เป็นตำราที่เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคาร ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมในเขตร้อน-ชื้น เพื่อการออกแบบงานสถาปัตย กรรมที่มีคุณค่า เหมาะสมในด้านการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย โดยได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักออกแบบ "อาคารเขียว"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

จำนวนหน้า 248 หน้า
ขนาด 18.5 x 26 เซนติเมตร
ราคา 270 บาท

แสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณจิรา ทิศาวิภาต
การจัดการกระบวนการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม อาจารย์ภิญโญ จินันทุยา
สัมพัทธภาพการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม อาจารย์ภิญโญ จินันทุยา

เกมจำลองเพื่อการวางแผน

เกมจำลองเพื่อการออกแบบเมืองถูกนำมาใช้เป็นเทคนิค เพื่อการพยากรณ์คาดการณ์การพัฒนาในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของโลกในพื้นที่แคบลงที่เรียกว่า "Small World" เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เมืองที่มีความซับซ้อน ปัญหาความขัดแย้ง หรือการแบ่งปันผลประโยชน์สาธารณะ เกมจำลอง จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชน ตามแนวทฤษฎีการวางแผนสมัยใหม่ที่ต้องการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

ราคา 190 บาท

บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกับการออกแบบที่เป็นมิตร รวมไปถึงการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในบ้าน และรายการตรวจสอบความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
เครื่องมือนำเสนองาน 3 มิติ From SketchUp to Arlantis อาจารย์พฤฒิพร ลพเกิด