กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
งานวิชาการ | สื่อสิ่งพิมพ์
JARS

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
http://www.tds.tu.ac.th/jars

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง เป็นวารสารวิชาการทางสถาปัตยกรรมและการผังเมือง จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารฯ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วารสารเกี่ยวกับการผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ และภูมิสถาปัตยกรรม (Urban Planning, Management and Landscape Architecture)
  2. วารสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Architecture, Interior Architecture, Building Technology and Information Technology)

ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 02-9869606 ต่อ 3015 (นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์)

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (JARS) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทยทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากลซึ่งในการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

• วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
• วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
• วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่า “วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (JARS) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 คือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

และได้ถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 อยู่ในลำดับที่ 77 http://www.asean-cites.org/index.php?r=contents%2Findex&id=9

งานวิชาการ | สื่อสิ่งพิมพ์
JARS

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
http://www.tds.tu.ac.th/jars

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง เป็นวารสารวิชาการทางสถาปัตยกรรมและการผังเมือง จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารฯ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วารสารเกี่ยวกับการผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ และภูมิสถาปัตยกรรม (Urban Planning, Management and Landscape Architecture)
  2. วารสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Architecture, Interior Architecture, Building Technology and Information Technology) ประกอบด้วยกลุ่มหัวข้อย่อย 3 กลุ่ม ดังนี้
  3. 1. การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
    2. เทคโนโลยีอาคารและอาคารเขียว
    3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-986-9605-6, 02-986-9434 ต่อ 3015
โทรสาร: 02-986-8067
อีเมล์: jars@ap.tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.tds.tu.ac.th/jars