กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
งานวิชาการ | สื่อสิ่งพิมพ์
BUILT

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ชื่อภาษาไทย)

International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)
http://www.builtjournal.org

BUILT เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ในสาขาอาคาร การผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อแสดงถึงความนำสมัยทางด้านเทคโนโลยีในงานวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม บทความแต่ละบทความจะต้องมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น “ทฤษฎี” และ “การนำไปประยุกต์ใช้” ในส่วน “ทฤษฎี” จะเน้นการวิจัยเชิงทฤษฎีที่ตรงกับความชำนาญของผู้เขียนบทความ และในส่วน ”การนำไปประยุกต์ใช้” จะเน้นให้ผู้เขียนบทความอภิปรายผลการนำไปประยุกต์ใช้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรม การนำเสนอเนื้อหาทั้งด้านทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ใช้นี้ ทำให้ BUILT เป็นวารสารวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สถาปนิกสามารถสามารถต่อยอดองค์ความรู้ และนำเสนอแนวความคิดใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสถาปนิกได้อีกด้วย

ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-986-9605-6, 02-986-9434 ต่อ 3017
โทรสาร: 02-986-8067
อีเมล์: built@ap.tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.builtjournal.org

งานวิชาการ | สื่อสิ่งพิมพ์
BUILT

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ชื่อภาษาไทย)

International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)
http://www.builtjournal.org

BUILT เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ในสาขาอาคาร การผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อแสดงถึงความนำสมัยทางด้านเทคโนโลยีในงานวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม บทความแต่ละบทความจะต้องมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น “ทฤษฎี” และ “การนำไปประยุกต์ใช้” ในส่วน “ทฤษฎี” จะเน้นการวิจัยเชิงทฤษฎีที่ตรงกับความชำนาญของผู้เขียนบทความ และในส่วน ”การนำไปประยุกต์ใช้” จะเน้นให้ผู้เขียนบทความอภิปรายผลการนำไปประยุกต์ใช้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรม การนำเสนอเนื้อหาทั้งด้านทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ใช้นี้ ทำให้ BUILT เป็นวารสารวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สถาปนิกสามารถสามารถต่อยอดองค์ความรู้ และนำเสนอแนวความคิดใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสถาปนิกได้อีกด้วย

ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-986-9605-6, 02-986-9434 ต่อ 3017
โทรสาร: 02-986-8067
อีเมล์: built@ap.tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.builtjournal.org