จัดซื้อจัดจ้าง

ขายพัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีความประสงค์จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเจาะจง จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องบรรยายและห้องเรียนสัมมนา จำนวน 23 ชุด