UDDI - การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ)

คณาจารย์

อาจารย์หรรษา ศรีเลิศชัยพานิช
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร
การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

อาจารย์พร้อมจันทร์ จันทร์รัตนปรีดา

เจ้าหน้าที่

สนนิศา คงมั่น
เลขานุการประจำโครงการ

มัทรี บัวฉาย
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา