เกี่ยวกับเรา

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

ประธานกรรมการ

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช

รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ

อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสารสนเทศ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก สุวรรณชัยสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ

อาจารย์ธรรม์ เด่นดวง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสาร กรรมการ

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ กรรมการ

อาจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ กรรมการ

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด

ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ

ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ

ประธานสาขาวิชาการผังเมือง กรรมการ

อาจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย

ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ

สภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการ

เลขานุการ

นางสาววรปรียา บัณฑิตพุฒ

เลขานุการคณะฯ กรรมการและเลขานุการ