บรรยายพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ Lecture Series ในหัวข้อ " Waterfront Revitalisation Stereotypes: An uneasy negotiation between historic preservation and contemporary development in three Asian projects "
ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 619 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต