บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ Lecture Series ในหัวข้อ" Time Management "

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series ในหัวข้อ " Time Management " การบรรยายพิเศษครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. สาวิตรี สันติพิริยพร, Director of Careers and Employability มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ ห้อง Student Center อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ลงทะเบียนหน้างาน เวลา 9.00 – 9.30 น