คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สร้างทางเลือกในการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน ร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของคณาจารย์ ผ่านการบริหารจัดการอย่างมีองค์รวม ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก และร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติิ”

การรับสมัคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลากหลายระดับการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรม และความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่าง จากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในรั้วสถาปัตย์

แนวทางวิชาชีพ

แนะนำแนวทางข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่า ลักษณะงานคุณสมบัติที่ต้องมี โอกาส ก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ สวัสดิการเป็น อย่างไร และอาชีพในอนาคตอันใกล้ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมืองเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ทำหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการออกแบบ

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมืองก่อสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ เป็นพื้นที่บรรยาย และปฏิบัติการออกแบบ ตลอดจนพื้นที่สนับสนุนเพื่อบูรณาการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ และทันสมัย รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

หากคุณมีความสามารถและความสร้างสรรค์ นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มหาวิทยาลัย พร้อมให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มี ความสามารถโดดเด่น เพื่อความสำเร็จที่ รอคุณอยู่ไม่ไกล รายละเอียดเพิ่มเติม


การออกแบบและวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมีปณิธาน และวิสัยทัศน์
ในการเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ ทั้งด้านการออกแบบ และวิจัย ตลอดจนสะสม และถ่ายทอดความรู้
ตามหลักวิชาการให้แก่ชุมชน และสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม ดูทั้งหมด