งานประชุมวิชาการ

BERAC Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการประชุมวิชาการที่เรียกว่า BERAC หรือ Built Environment Research Associates’ Conference เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ (academic forum) สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ติดต่อ คุณพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาวิชาการและวิจัย คุณจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3015 หรือ 3018 เว็บไซต์: http://www.berac.org