เกี่ยวกับเรา

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง)

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่

คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

คุณประทีป ตั้งมติธรรม

คุณพิศิษฐ์ โรจนวานิช

คุณวรรณพร พรประภา

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
(คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)

อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)

เลขานุการ

นางสาวปาริชาต บัณฑิตพุฒ
(เลขานุการคณะฯ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิศากร ติยะวัฒน์
(หัวหน้างานสำนักงานคณบดี)

นางสาวธนิดา จันทร์เรือง
(เลขานุการคณบดี)