งานประชุมวิชาการ

BERAC Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการประชุมวิชาการที่เรียกว่า BERAC หรือ Built Environment Research Associates’ Conference เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ (academic forum) สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัย ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3034
เว็บไซต์: https://easychair.org/cfp/berac2019
Email: BERAC2019@gmail.com