ระดับปริญญาตรี


  หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มุ่งเน้นที่จะการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิด ฝีมือการออกแบบและการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกยุคใหม่ในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ  

กำหนดการรับสมัคร แบ่งตามหลักสูตรการสอน ดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย รับตามระบบ TCAS ดังนี้
รอบรับสมัคร สาขาวิชา ช่วงเวลาการรับสมัคร จำนวนรับ
รอบที่ 1 (Portfolio) AR 1 - 15 ธ.ค. 2561
คลิก ดูรายละเอียดการรับสมัคร
คลิก ดูประกาศรับสมัคร
10 คน
IA 5 คน
LN 7 คน
RD 5 คน
UP ไม่เปิดรับ
รอบที่ 2 ไม่เปิดรับ
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) AR 17 - 29 เม.ย. 2562 99 คน
IA 39 คน
LN 25 คน
RD 41 คน
UP 44 คน
รอบที่ 4 (Admission) AR 9-19 พ.ค. 2562 สาขาวิชาละ 5 คน
รวม 25 คน
IA
LN
RD
UP
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) AR 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2562 สาขาวิชาละ 1 คน
รวม 5 คน
IA
LN
RD
UP
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) เปิดรับจำนวน 3 รอบ ดังนี้
รอบรับสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร
รอบที่ 1 20 ต.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2562
รอบที่ 2 8 ม.ค. - 20 มี.ค. 2562
รอบที่ 3 21 เม.ย. - 15 พ.ค. 2562
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) เปิดรับตามระบบ TCAS ดังนี้
รอบรับสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร จำนวนรับสมัคร
รอบที่ 1 (Porfolio) 1 - 15 ธ.ค. 2561 30 คน
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) 17 - 29 เม.ย. 2562 40 คน
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2562 20 คน

รายละเอียดการรับสมัคร