UP - สาขาการผังเมือง

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ
ประธานสาชาวิชาการผังเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราลักษณ์ คงอ้วน