UDDI - Urban Design and Development (International Program)

Admission

UDDI เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร มี 3 รอบ ดังนี้

รอบรับสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร
รอบที่ 1 20 ต.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2562
รอบที่ 2 8 ม.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
รอบที่ 3 21 เม.ย. 2562 - 15 พ.ค. 2562
โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
>>Download<<
>>ใบสมัคร<<
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-986-9605-6 ต่อ 6110 หรือ Email: uddi.aptu@gmail.com

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1<<

>>>ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก UDDI ประจำปี 2562 (รับตรง) รอบที่ 1<<<

>>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รับตรง) รอบที่ 1<<<<

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2<<

>>>ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก UDDI ประจำปี 2562 (รับตรง) รอบที่ 2<<<