RD - สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุจน์ สมโสภณ

อาจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน

อาจารย์ธรรม์ เด่นดวง

อาจารย์บุษกร เสรฐวรกิจ

อาจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

อาจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล

อาจารย์อาลิตา ฉลาดดี