LN - สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตรและปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Landscape Architecture Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ภ.สถ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Landscape Architecture
ชื่อย่อ B.L.A.