LN - สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

คณาจารย์

อาจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทมน เสลานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวินท์ สิริสาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิษา สหวัชรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิศา บุญค้ำ

อาจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

อาจารย์ศุภวัจน์ แก้วขาว