IA - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ
ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่

ณธิดา วงศ์จันทร์
เลขานุการ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน