ประกาศทั่วไป

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 61

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัคร 1 - 21 มิ.ย. 61 ที่ http://reg.tds.tu.ac.th/gradapplication


ประกาศรับ สถ.ม.61