คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สร้างทางเลือกในการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน ร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของคณาจารย์ ผ่านการบริหารจัดการอย่างมีองค์รวม ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก และร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติิ”

การรับสมัคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลากหลายระดับการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรม และความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่าง จากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ห้องสมุด

แหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย แก่นักศึกษา และคณาจารย์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องเรียนแห่งอนาคต

3 ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้ Concept ห้องเรียนแห่งอนาคต อันประกอบไปด้วย Design Future Lab (DFL), Creative Lab for Innovation Conceptual Knowledge (CLICK), Digital Media Space (DMS) รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

หากคุณมีความสามารถและความสร้างสรรค์ นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มหาวิทยาลัย พร้อมให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มี ความสามารถโดดเด่น เพื่อความสำเร็จที่ รอคุณอยู่ไม่ไกล รายละเอียดเพิ่มเติม


การออกแบบและวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมีปณิธาน และวิสัยทัศน์
ในการเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ ทั้งด้านการออกแบบ และวิจัย ตลอดจนสะสม และถ่ายทอดความรู้
ตามหลักวิชาการให้แก่ชุมชน และสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม